+48 507 170 930
+48 726 550 111
office@sjconstruction.pl

SJ Construction - spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Olsztynie.

KRS 0000526734
NIP 742 22 49 406
REGON 281631091

Polityka Prywatności

REALIZACJA INWESTYCJI2019-01-21T13:40:45+00:00

Realizacja inwestycji

Kompleksowy nadzór inwestorski
 1. Kontrola wykonania robót zgodnie z prawem budowlanym.
 2. Nadzór terminowy i finansowy realizacji inwestycji. Zgodnie z przyjętymi założeniami harmonogramu rzeczowo – finansowego.
 3. Kontrola / akceptacja materiałów do wbudowania.
 4. Bieżąca kontrola jakości wykonania robót. Odbiory robót ulegających zakryciu.
 5. Akceptacja zmian Wykonawcy w stosunku do przyjętych założeń projektów budowlanych i wykonawczych.
 6. Odbiory etapów robót uprawniające do wystawiania faktur częściowych przez Wykonawcę.
 7. Organizacja i prowadzenie rad budowy z udziałem przedstawicieli Inwestora i Wykonawcy / ów.
 8. Prowadzenie narad technicznych z Wykonawcą oraz podwykonawcami. W razie konieczności pomoc w organizacji prac na budowie.
 9. Raportowanie z postępu robót oraz przeprowadzanych narad dla Inwestora. W razie potrzeby raportowanie do instytucji finansującej projekt.
 10. Kontrola zgodności dostaw i gwarancji na urządzenia zgodnie z wymaganiami umowy Zamawiający – Wykonawca.
 11. Bieżąca kontrola obiegu dokumentacji.
 12. Sprawowanie nadzoru nad testami oraz rozruchem.
 13. Akceptacja prób i odbiorów dla oddania instalacji do użytkowania.
 14. Akceptacja dokumentacji powykonawczej i jej zgodności z projektem, dla możliwości złożenia kompletu prawidłowych dokumentów do wniosku pozwolenia na użytkowanie obiektu.
 15. Zatwierdzanie raportów od Wykonawcy.
 16. Bieżąca kontrola przepływów pieniężnych oraz poprawności wystawiania faktur tzn. zgodnie z założeniami harmonogramu rzeczowo – finansowego.
 17. Ścisła współpraca z Inwestorem w zakresie informowania o występujących problemach, opóźnieniach robót i proponowanych działaniach naprawczych dla ich wyeliminowania.
 18. Inne nieujęte aspekty, które wiążą się z funkcją Inżyniera kontraktu i zapewniają prawidłowe zakończenie inwestycji ( np. współpraca z organami terenowymi itd. ).

Kompleksowy nadzór inwestorski tzn. zabezpieczamy kierowników robót branżowych w wymaganych specjalnościach. Najczęściej są to inżynierowie o specjalnościach / uprawnieniach:

 • elektrycznych

 • sanitarnych

 • BHP

 • drogowych

 • konstrukcyjnych

 • budowlanych

Przejmujemy na siebie także obowiązki związane z organizacją, wyposażeniem, użytkowaniem biura budowy.