+48 726 690 111
office@sjconstruction.pl

SJ Construction - spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Olsztynie.

KRS 0000526734
NIP 742 22 49 406
REGON 281631091

Polityka Prywatności

REALIZACJA INWESTYCJI2024-03-18T07:24:43+00:00

Realizacja inwestycji

Kompleksowy nadzór inwestorski

1. Kontrola wykonania robót zgodnie z prawem budowlanym.
2. Nadzór terminowy i finansowy realizacji inwestycji. Zgodnie z przyjętymi założeniami harmonogramu rzeczowo – finansowego.
3. Kontrola / akceptacja materiałów do wbudowania.
4. Bieżąca kontrola jakości wykonania robót. Odbiory robót ulegających zakryciu.
5. Akceptacja zmian Wykonawcy w stosunku do przyjętych założeń projektów budowlanych i wykonawczych.
6. Odbiory etapów robót uprawniające do wystawiania faktur częściowych przez Wykonawcę.
7. Organizacja i prowadzenie rad budowy z udziałem przedstawicieli Inwestora i Wykonawcy / ów.
8. Prowadzenie narad technicznych z Wykonawcą oraz podwykonawcami. W razie konieczności pomoc w organizacji prac na budowie.
9. Raportowanie z postępu robót oraz przeprowadzanych narad dla Inwestora. W razie potrzeby raportowanie do instytucji finansującej projekt.
10. Kontrola zgodności dostaw i gwarancji na urządzenia zgodnie z wymaganiami umowy Zamawiający – Wykonawca.
11. Bieżąca kontrola obiegu dokumentacji.
12. Sprawowanie nadzoru nad testami oraz rozruchem.
13. Akceptacja prób i odbiorów dla oddania instalacji do użytkowania.
14. Akceptacja dokumentacji powykonawczej i jej zgodności z projektem, dla możliwości złożenia kompletu prawidłowych dokumentów do wniosku pozwolenia na użytkowanie obiektu.
15. Zatwierdzanie raportów od Wykonawcy.
16. Bieżąca kontrola przepływów pieniężnych oraz poprawności wystawiania faktur tzn. zgodnie z założeniami harmonogramu rzeczowo – finansowego.
17. Ścisła współpraca z Inwestorem w zakresie informowania o występujących problemach, opóźnieniach robót i proponowanych działaniach naprawczych dla ich wyeliminowania.
18. Inne nieujęte aspekty, które wiążą się z funkcją Inżyniera kontraktu i zapewniają prawidłowe zakończenie inwestycji ( np. współpraca z organami terenowymi itd. ).

Kompleksowy nadzór inwestorski tzn. zabezpieczamy kierowników robót branżowych w wymaganych specjalnościach. Najczęściej są to inżynierowie o specjalnościach / uprawnieniach:

  • elektrycznych

  • sanitarnych

  • BHP

  • drogowych

  • konstrukcyjnych

  • budowlanych

Przejmujemy na siebie także obowiązki związane z organizacją, wyposażeniem, użytkowaniem biura budowy.